Adósságcsökkentési támogatás


Az állam által dotált adósságkezelési program keretébe az alábbi adósságok tartoznak: 

 • a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz-és csatornahasználati, szemétszállítási több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás)
 • közösköltség-hátralék,
 • lakbérhátralék,
 • hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 
Milyen feltételei vannak az adósságkezelési programban való részvételnek: 
 • az összadósság meghaladja az 50.000 Ft-ot és azok egyike legalább hat  havi, vagy
 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást ki kapcsolták, továbbá
 • akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt (Ez 2011-ban a XIV. kerületben családban élők esetén 71 250 Ft egyedülálló esetén 85 500 Ft)
 • a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakás
 • az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (önrész) megfizetésének vállalása
 • a különbözet (önrész) megfizetésére rendelkezésre álló idő legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben egyszer 6 hónappal meghosszabbítható.
 • a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központnál adósságkezelési tanácsadáson való részvétel vállalása. 
Az önkormányzat által nyújtható adósságcsökkentési támogatás mértéke és időtartama: 
 • a támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75%-át és összege legfeljebb 300.000 forint lehet.
 • a támogatás igénybe vehető egy összegben vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.
 • az adósságcsökkentési támogatást az adósság követelőjének folyósítják
 • az adósságkezelési programban való részvétel idejére lakásfenntartási támogatást folyósítanak
 • ha az adós többféle adósság kezelését igényli, figyelembe kell venni az adósságok arányát és az önrész vállalásának realitását
 • amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja az önkormányzat által nyújtható támogatás mértékét, az adósságok közül, a lakhatást leginkább veszélyeztetőt kell a program keretei között kezelni. 
Mit kell vállalnia az adósnak a program keretén belül?  
 • az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval,
 • az adós köteles hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk megismeréséhez és nyilvántartásához,
 • aktívan közreműködik az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
 • havonta minimum egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozik és tájékoztatja adósságának alakulásáról, saját havi és önrész befizetését igazolja,
 • az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozás önrészének megfizetéséről. 
Amit még fontos tudni az adósságcsökkentési támogatásról:
 • az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő, szociális támogatásnak minősül
 • az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és az adósnak kifizetett összeget vissza kell téríteni: ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe vagy az általa vállalt önrész törlesztését nem teljesíti, valamint ha az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vétele folyamán a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, és annak okát nem jelzi családgondozója felé. Ilyen esetben az adósságkezelési támogatás 48 hónapon belül ismételten nem igényelhető meg.
 • Adósságcsökkentési támogatás a határozatban foglalt utolsó önkormányzati utalást követő 24 hónapig nem vehető ismételten igénybe.