Adatvédelem

Honlap felépítése

 

Adatvédelem

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve:                            dr. Anda Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:              dr.anda.peter [at] gmail.com,06702762663

Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása:          Előzetes egyeztetés alapján

 

Adatkezelési tájékoztatás

            Adatkezelő adatai:

Név: Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ            

Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6.                              

Telefon: 06 1 364 3013                                                         

Email: zcsk [at] zcsk.hu

Weboldal: www.zcsk.hu

                                                  

 

Az érintett jogai

            A tájékoztatás kéréshez való jog

Az  érintett  személy  az adatkezelő  elérhetőségein  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, hogy

-     milyen személyes adatait,

-     milyen jogalapon,

-     milyen adatkezelési cél miatt,

-     milyen forrásból,

-     mennyi ideig kezeli,

-    az Intézmény  kinek,  mikor,  milyen  jogszabály  alapján,  mely  személyes  adataihoz  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A szolgáltatást igénybevevőnek a rá vonatkozó iratokba iratbetekintési joga van, az iratról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet a szolgáltató (intézmény) vezetőjétől.

Az iratbetekintéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató itt érhető el: 6a sz. melléklet adatkezelési tájékoztató iratbetekintési jog gyakorlásához

Az iratbetekintési formanyomtatvány itt érhető el: 6 sz melléklet formanyomtatvány iratbetekintési jog gyakorlásához

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy  az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát.

A  Intézmény a  kérelmet  legfeljebb egy  hónapon  belül  teljesíti,  és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további tárolására  kötelezi.  Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre  küldött  levélben  értesíti  az érintettet.

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  kérheti,  hogy  a személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és  az  egyéb  adatoktól  elkülönített  kezelés  biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például  abban  az  esetben,  ha  úgy  gondolja,  hogy  a beadványát  az  Intézmény  jogellenesen  kezelte,  azonban az  általa  kezdeményezett  hatósági  vagy bírósági  eljárás  érdekében  szükséges  az,  hogy  a  beadványt  az  Intézmény  ne  törölje.  Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság  megkereséséig  az  Intézmény  tovább  tárolja  a  személyes  adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

Elszámoltathatósághoz való jog

            Lásd a jogorvoslati lehetőségek menüpont alatt itt.

 

            Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét. Elérhetőségeiért kattintson ide.  Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) ugyfelszolgalat [at] naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az intézmény adatkezelését érintő jogszabályok rövidített jegyzéke

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet)
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)
 3. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM (továbbiakban: NMr.)
 5. szakmai protokollok

 

Intézményi szabályozók

            - Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
            - Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

Adatbiztonság

A részletszabályok a Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban érhetőek el ide kattintva.

 

Az adatbiztonság alapelvei

Bizalmasság elve

Az adatok bizalmasságának megvédése, annak garanciája, hogy az adatokhoz jogosulatlanul vagy illetéktelenül nem juthatnak hozzá.

Sértetlenség elve

Az adatok sértetlensége (integritása) azt jelenti, hogy azokat csak az arra jogosultak változtathatják meg.

Rendelkezésre állás elve

Annak a biztosítása, hogy az adatok mindig elérhetőek legyenek, jogtalanul ne semmisítsék meg, ne töröljék azokat.

      

Beléptetés és elektronikus megfigyelési rendszer

Az érintettek az intézmény területére történő belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a kötelezettségének megfelelve az intézmény figyelemfelhívó jelzést helyez el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A figyelemfelhívó jelzés mellett az adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került. A tájékoztató itt érhető el: 19. számú melléklet adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tevékenységhez

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Itt vagyunk

 

Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6.
E-mail: zugloi.csaladsegito [at] zcsk.hu
zcsk [at] zcsk.hu
Tel.: 364-3013
Fax.: 220-0391

 
Nyitva tartás:
 • Hétfő: 9-18 óra
 • Kedd: 9-18 óra
 • Szerda: 9-12 óra
 • Csütörtök: 9-18 óra
 • Péntek: 9-15 óra

Készenléti szolgálat: 06-70-310-8585

HÍVHATÓ CSAK KRÍZIS ESETÉN:

 • Hétköznap: hétfőtől péntekig este 18 órától reggel 9 óráig
 • Hétvégén (munkaszüneti napon, ünnepnapokon): péntek 15 órától hétfő reggel 9 óráig