Család- és Gyermekjóléti Központ

Információk a jelzőrendszer tagjainak

 

Intézményünk számára küldendő esetjelző lapok letölthetők az alábbi linkeken.

Esetjelző lap bántalmazás és elhanyagolás esetén.

Esetjelző lap egyéb esetekben.

 

Mi a gyermekvédelmi jelzőrendszer?

A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha gyermek bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása, valamint a már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.

A jelzőrendszeri tagok a következők:

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,

c) a köznevelési intézmények,

d) a rendőrség,

e) az ügyészség,

f) a bíróság,

g) a pártfogó felügyelői szolgálat,

h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

k) a munkaügyi hatóság,

l) a javítóintézet,

m) a gyermekjogi képviselő.

 

A jelzőrendszer tagjai kötelesek

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Milyen formában kell jelezni?

A jelzés minden esetben írásos formában történik (e-mail, fax, vagy postai levél útján). Ez különösen fontos bántalmazás, veszélyeztetettség fennállása, illetve szenvedélybetegség tapasztalása esetén.

Területileg hova kell küldeni a jelzést?

A gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalhoz/gyermekjóléti központhoz, kerületünkben a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz. Szakellátásban nevelkedő tanulók esetében a területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz

Mikor kit kell értesíteni?

A tanköteles tanulók igazolatlan mulasztására vonatkozó értesítési kötelezettségeket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza, melynek 51. § (4), (5) bekezdése alapján értesíteni kell:

10 óra igazolatlan mulasztás esetén: gyámhivatalt és gyermekjóléti szolgálatot

30 óra igazolatlan mulasztás esetén: általános szabálysértési hatóságot (fővárosi, megyei kormányhivatal) és gyermekjóléti szolgálatot

50 óra igazolatlan mulasztás esetén: gyámhivatalt

A tanköteles tanulók igazolatlan mulasztására vonatkozó értesítési kötelezettségek táblázat formájában megtekinthetők itt.